SFO

Går dit barn i 0.-4. klasse, vil SFO Nymarken rigtig gerne passe på dit barn inden og efter skoletid.

SFO'en har samlet sin målsætning her. Du kan finde oplysninger om, hvordan forældre eller elever kan komme i kontakt med os. Du kan også se, hvilket personale, der vil se efter børnene og få en fornemmelse af, hvad SFO Nymarken egentlig er for en størrelse.

Nedenfor kan du se vores "velkomstfolder" punkt for punkt og tilgå lige den information du har brug for.

Velkommen i SFO Nymarken
 • Velkommen

  Når et barn starter i SFO, kan der under tiden opstå spørgsmål og usikkerheder hos både børn og forældre. Disse spørgsmål vil vi prøve at imødekomme gennem denne "velkomstfolder".

  Skulle der alligevel være ting, som I er usikre på, som I undrer jer over eller som I slet og ret ikke forstår, er I altid meget velkomne til at spørge personalet.

  Vi glæder os meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende, og ser frem til mange års forhåbentligt frugtbart samarbejde omkring jeres barn.

  SFO Nymarken er:

  Tryghed
  Udvikling
  Nærhed
  Udfordringer
  Oplevelser
  Kamerater

 • Praktiske oplysninger

  I SFO Nymarken er vi 9 fastansatte, samt en/to lønnet pædagogstuderende. Der ud over har vi tilknyttet forskelligt personale i løse ansættelser. Det kan være praktikanter fra Slagelse Seminaret, personer i jobtræning, personer i arbejdsprøvning, tilkaldevikarer osv.

  Det pædagogiske personale er fordelt, sådan at der er 1 primær tilknyttet hver enkelt klasse på årgangene 0.-3. klasse. På 4.årgang er der tilknyttet en pædagogisk medarbejder.

  Fordelingen af det faste personale fremgår af nedenstående oversigt.

  Personalet i SFO - fordeling

  Indskolingshuset

  0.A - Helle (HS)
  0.B - Louie (LHS)
  0.C - Vivi - (VA)
  1.A - Helle (HI)
  1.B - Rikke (RM)
  2.A - Anastazja - (AB)
  2.B - Henriette (HE)
  3.A - Betina (BH)  
  3.B - Minna (MN)  
  4.A - Logan (NL)
  4.B - Logan (NL)

  SFO-leder

  Tina Lykke tlf.: 23 22 50 53

 • Telefon- og åbningstider

  Telefontider

  I tidsrummet kl. 6.30 - 8.00 og kl. 13.30 – 17.00 kan vi kontaktes på SFO´ens hovedtelefon:  20 18 46 00.

  Institutionens åbningstid

  • Hverdage (skoledage):
   Kl. 6.30 – 08.00 og Kl. 13.30 – 17.00

  • Ferieperioder (skoleferie):
   Kl. 6.30 – 17.00

  I skoletiden fra kl. 08:00-13:30 kan I kontakte skolens kontor på telefon: 20 18 44 00

 • Pasningsmuligheder

  Som forældre kan man vælge mellem 2 moduler i SFO.

  Modul 1: Eftermiddag (fra barnets sidste lektion – 17.00)

  Modul 2: Hele dagen (morgen og eftermiddag)

  Prisen for SFO-modulerne finder du på Slagelse kommunes hjemmeside www.slagelse.dk (nyt vindue)

  Der gives søskenderabat efter gældende regler.

  I skoleferier gælder der følgende: Når barnet er tilmeldt heldagsmodul, kan det komme i hele åbningstiden, når barnet er tilmeldt eftermiddagsmodul, kan det komme fra kl. 8.00.

  HUSK at tilmelde jer feriepasning via Komme/Gå modulet i Aula. Sker der ændringer i jeres pasningsbehov i ferien, så giv besked hurtigst muligt via modulet i Aula.

  Slagelse kommune har vedtaget, at der fra år til år er et antal dage, hvor daginstitutioner og SFO’er holder lukket. Du finder dem på Slagelse kommunes hjemmeside www.slagelse.dk (nyt vindue)

 • Hverdagen i SFO

  Morgenmad

  I morgen-SFO på Vildkatten er der mulighed for, at børnene kan få morgenmad i tidsrummet mellem kl. 6.30 og kl. 7.30. Der kan vælges mellem havregryn og cornflakes med mælk, havregrød. Kl. 7.45 rydder vi op og går til deres respektive klasser.

  "Åben-plan-struktur"

  I SFO Nymarken tilbyder vi 3 dage om ugen værksteder med skiftende temaer. Børnene deltager på tværs af alder og klasser. Værkstedernes indhold kan skifte fra dag til dag, eller der kan planlægges forløb over kortere eller længere perioder.

  To dage om ugen er de enkelte årgange sammen med deres primære sfo-medarbejder/e.  Formålet med dette er, at komme tættere på det enkelte barn, samt styrke fællesskabet på årgangen.

  De pædagogiske overvejelser handler om, at tilgodese dels det enkelte barns mulighed for frit at vælge værksted, samt at sikre alle har en nær relation til en primær i SFO.

  Vigtigste elementer i vores struktur

  • På værkstedsdagene vælger børnene selv hvilke aktiviteter de vil deltage i. Aktiviteterne vil variere over tid, og afspejle årstider og traditioner

  • Hvert værksted vil være bemandet med skiftende voksne

  • Vi har et elektronisk afkrydsningssystem, som betjenes ved to touch skærme opsat i institutionen

  • Børnene krydser sig selv ind og ud, men skal altid sige ’goddag’ og ’farvel’ til en voksen 

  • Forældre skal selv hente deres barn i SFO om eftermiddagen. Der sendes ikke ud til p-pladsen/Netto
    
  • Det meste kommunikation og aftalekoordinering med forældrene foregår på Aula i Koome/Gå modulet

  • Vi serverer dagligt frugt for alle børn. SFO indkøber frugt svarende til ½ stykke pr. barn

 • Skoleferier

  I ferieperioder, hvor mange af børnene holder ferie, er strukturen anderledes i SFO. Her samles vi som regel i Vildkatten og afhængigt af de fremmødte børn, opdeler vi i relevante grupper og tilrettelægger dagens aktiviteter.

  Vær opmærksom på, at der er tilmelding i Aula til SFO i skolens ferieperioder.

 • Årets gang og Faste traditioner
  • Jul / vinter      
  • Fastelavn
  • Påske / forår
  • Ferie / sommer

  For alle de nævnte perioders vedkommende planlægges kreative eller praktiske aktiviteter, der knytter sig til årstiden, og de traditioner der hører til.

  Skole/SFO kolonihave

  Nymarkskolen har en kolonihave, som børnene fra SFO anvender i sommerperioden. Det er en fast tradition i SFO’en, at vi hver sommer, når vejret byder på det, tager forbi kolonihaven. Sammen med børnene dyrker vi en masse forskellige afgrøder, såsom kartofler, tomater, radiser mm. Vi vil gerne have, at børnene føler en glæde ved selv at dyrke, høste og spise sine grøntsager og frugter.     

  Aktiviteterne er naturligvis i udgangspunktet frivillige for børnene at deltage i, men nogle gange kan det være relevant/nødvendigt at tilrettelægge ’skal-aktiviteter’ for enkelte børn/grupper af børn.

 • Sygdom og ulykker

  Kommer jeres barn til skade mens det er i SFO, vil vi kontakte jer og informere om hændelsen samt skadens omfang. Så kan vi sammen vurdere, hvad der videre skal gøres. Ved omfattende skader, ringer vi 112, hvor vi så forventer, at I møder op på skadestuen.

  Regler ved sygdom: Tjek Sundhedsstyrelsens hjemmeside om ”Smitsomme sygdomme hos børn” (nyt vindue)

 • Overordnede retningslinjer for det pædagogiske arbejde

  Vi har fokus på omgangstone, gensidig respekt, hensynsfuldhed, acceptabel adfærd osv. Disse tanker vil også være tydelige i vores daglige arbejde med børnene og i vores måde at samarbejde med hinanden på. Alle - både børn, ansatte og forældre - bør være rummelige og hjælpsomme og huske på de aftaler, som vi løbende indgår med hinanden. Hermed kommer hverdagen til at forløbe nemmere og mindre stresset for os alle, og er til størst gavn for det enkelte barn.

   

 • Samarbejde med skolen

  SFO medarbejderne har lektioner i skoletiden. Alle er tilknyttet årgangteams (lærere og pædagoger), hvor der samarbejdes omkring planlægningen af aktiviteter/børnenes læring.

  SFO medarbejderne deltager en gang årligt i klassens læringssamtaler.

  SFO har i samarbejde med skolen traditioner, hvor alle medarbejdere i SFO deltager. (Open air, skolefest, fastelavn, Nymarkiaden og Skolernes Motionsdag).

  De deltager ligeledes i Open air, samt særlige arrangementer (Fastelavn, Nymarkiaden, Skolernes Motionsdag).

 • Forældresamarbejdet

  SFO medarbejderne deltager i et årligt forældremøde sammen med lærerne i deres primær klasser/årgange. 

  SFO´en holder desuden forældrekaffe/åbent hus to-tre gange i løbet af et skoleår.

  Hvis I udover læringssamtalerne har behov for at få en snak om jeres barn med personalet, er I altid velkomne til at aftale et møde.

  Vi glæder os til et godt samarbejde med jer.

   

  Med venlig hilsen

  Personalet i SFO Nymarken