S-klasserne

Vi tilbyder elever, visiteret via kommunen, undervisning i en af vores S-klasser

S-klasserne er et skoletilbud tilpasset elever med specialpædagogiske behov. Der vil fortsat være revisitering årligt, så vi sikrer at eleverne har et passende skoletilbud. Læs lidt om vores mål, midler og målgruppen nedenfor eller gå direkte til vores "Velkomstfolder" med praktiske informationer

Mål – hvorfor gør vi det?

Vi ønsker med dette tilbud at give den enkelte elev oplevelsen af et fleksibelt og dynamisk læringsfællesskab med ligesindede, som kan være første skridt på vejen tilbage til almenskolen. Tilbuddet er en del af almenskolen, hvor eleverne kan være tilknyttet både almenklasse og specialklasse. Dette betyder, at der tages udgangspunkt i den enkelte elevs behov, for at sikre elevens tilknytning til skole og undervisningsdel, og der vil kunne justeres i forhold til elevens egne mål og behov.

Målet er at sikre, at den enkelte elev fastholder tilknytning til en skolehverdag gennem en sammenhængende pædagogisk indsats og et særligt tilrettelagt undervisningstilbud. Dette skal ske i et helhedsorienteret, tværfagligt og netværksinddragende samarbejde.

Tilbuddet sigter efter gennemførelse af folkeskolens afgangseksamen, hvor dansk, matematik og engelsk er prioriteret.

Middel – hvad tilbyder vi?

 • At eleven bliver aktiv medspiller i egen skolegang.
 • En overskuelig og struktureret skolehverdag for den enkelte elev, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone.
 • Dynamiske, konkrete delmål, eleven kan mestre.
 • Et sammenhængende skoleforløb inden for folkeskolens rammer i et struktureret, forudsigeligt, overskueligt og anerkendende miljø.
 • Tilknytning til en almenklasse på Nymarkskolen, så snart eleven har behov for dette. Dette giver eleven mulighed for at danne relationer til andre børn, deltage aktivt og tilegne sig læring i et klassefællesskab, samt spejle sig i og imitere jævnaldrende børns udvikling.
 • Tæt samarbejde mellem skole og hjem, således at der sikres en helhedsorienteret indsats og et videns- flow omkring eleven, baseret på tæt dialog mellem elev, forældre og skole om den enkelte elevs læring og udvikling.
 • Fokus på sundhed og bevægelse som understøttelse af elevernes læring og trivsel.

Målgruppe – hvem tilbyder vi det?

 • Elever i følelsesmæssig ubalance og mistrivsel, evt med skolevægring til følge.
 • Elever med almene kognitive ressourcer og personlige, faglige og sociale udviklingspotentialer.
 • Elever, hvor der har været afprøvet målrettet indsatser indenfor adfærds-, kontakt- og trivselsproblematik (dokumentation i form af handleplaner og fokusskemaer).
 • Elever, der adfærdsmæssigt finder ro og tryghed i et forudsigeligt og struktureret læringsmiljø.
 • Elever, der har behov for en helhedsorienteret, tværfaglig og netværksinddragende indsats.
 • Elever, der er visiteret af PPR på baggrund af udarbejdet PPV.
 • Elever, der har behov for et fuldtids specialtilbud.

Vil du vide mere om S-klasserne, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Karen Andersen Hvid på tlf.: 21996626 eller læs vores "Velkomstfolder".