Klassedannelse

Mål

Målet er at skabe klasser, der er velfungerende i forhold til læring og trivsel.

Rammer

Vi optager 25 elever i hver klasse, men kan optage op til 29, hvis ansøgeren bor i vores skoledistrikt. Indskrives elev nummer 30 kræves en dispensation fra Center for Børn og Unge.
 
Skolebestyrelsens princip:
  • Lige mange elever i hver klasse
  • En ligelig kønsfordeling
  • Ud fra individuelle hensyn
  • Med ligelig fordeling i forhold til etnisk baggrund
Klassedannelserne gennemføres i en grundig proces, hvor alle involverede høres.
Kompetencen i forhold til klassedannelser ligger hos skoleledelsen.

Sådan gør vi

Klassedannelse til børnehaveklasser

I processen medtages følgende:
  • Klassedannelse skal ske efter samråd med institutioner, sundhedsplejerske, tale/hørepædagog og skole således, at der skabes optimale læringsbetingelser og en tryg skolestart for alle elever.
  • Forældrenes ønsker imødekommes i den udstrækning, det er muligt, når ovennævnte punkter er tilgodeset.
  • I løbet af skoleåret kan enkelte elevflytninger forekomme, dette gøres forældrene opmærksom på ved skolestarten.

Klassedannelser i skoleforløbet

Skoleledelsen informerer så tidligt som muligt årgangsteamet, og der udsendes i samarbejde en skrivelse til forældregruppen, hvor der indkaldes til fælles forældremøde. Den pågældende leder har ansvaret for at skrive brevet. Den praktiske klassedannelse foretages af de afgivende og de modtagende lærere, og skoleledelsen orienteres løbende i processen.