Fagfordeling

  • Bærende princip i fagfordelingen er elevens tarv.
  • Skolen sikrer en sammensætning af lærere omkring den enkelte klasse, som bedst muligt tilgodeser det faglige og pædagogiske niveau i undervisningen.
  • Lærerteamet omkring en klasse tilstræbes at bestå af lærere af begge køn og flere erfarne lærere.
  • Klasselærerrollen fordeles på så mange lærere som muligt.
  • En klasse bør så vidt muligt fortsætte med de samme lærere til de samme fag – så få lærerskift som muligt.
  • Årgangsteamet sammensættes af så få lærere som muligt, dog således, at den faglige kompetence sikres. I indskolingen læses et-times-fag af årgangsteamet.
  • Nye lærere inddrages og tilgodeses ved fagfordelingen på lige fod med øvrige lærere.