Idræt

Vi er en idrætsskole og alle elever har 5 lektioner idræt om ugen og alle elever aflægger prøve i faget til afgangsprøven i 9. klasse.

Undervisning i idræt er obligatorisk for alle elever i folkeskolen. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes fysiske aktiviteter, og det er meningen, at eleverne skal føle pulsen, opleve kampen, fornemme rytmen og tænke over, hvad der sker, når man bruger sig selv – individuelt og sammen med andre. Herved skulle eleverne gerne opnå en glæde ved, samt forståelse for det fornuftige i at dyrke idræt. Eleven vil lære at beherske sin krop, samt finde ud af, hvordan den reagerer, når den arbejder.
 
Undervisningens indhold omfatter alsidige bevægelsesformer, grundlæggende kropslige færdigheder og idrætslige handleformer.
 
Følgende aktiviteter indgår gennem skoleforløbet: 
  • Idrætsaktiviteter, fx løb, spring og kast
  • Udtryksmæssige aktiviteter, fx gymnastik, dans og rytme
  • Legeaktiviteter, fx fange-, bold- og fantasilege
  • Sport, fx atletik, basketball og redskabsgymnastik
  • Natur- og udeliv i terrænet
  • Svømning.
Eleverne skal afprøve sig selv ved at eksperimentere, øve sig, træne, udvikle, samarbejde og konkurrere. I idræt mærkes arbejdet på egen krop, og idræt er et fag, hvor man bevæger sig og handler efter lærernes faglige og pædagogiske instruktioner.

Derfor kræves der;
  • at eleverne medbringer relevant idrætstøj bestående af skiftetøj og fodtøj til både udendørs og indendørs aktiviteter afhængig af årstiden og aftaler.
  • håndklæde til det efterfølgende bad, som kræves af almindelige hygiejniske årsager.

Vi opfordrer forældre til at hjælpe deres barn med at få pakket til idrætsundervisningen.

Er der elever, der ikke må vise sig nøgne for andre, bader disse efter de øvrige elever har forladt omklædningsrummet. De klæder om bag et medbragt håndklæde og bader i badetøj.

Vi forventer altid et eleverne deltager aktivt i de aktiviteter, som undervisningen består af. 

Der er selvfølgelig forståelse for, hvis eleverne deltager i undervisningen på et lavere blus p.g.a. småskavanker eller utilpashed. Helt fritagelse for undervisningen bør absolut være en undtagelse, og skal altid begrundes skriftligt af hjemmet. Forældre bedes skrive direkte på ForældreIntra til idrætslærerne ved fritagelse.

Fritagelse ud over 4 sammenhængende uger kan kun gives efter fremlæggelse af lægeattest. Udgiften til lægeattest skal afholdes af forældrene.
 
Menstruation er ingen fritagelsesgrund, eleven kan efter aftale med idrætslæreren bade 5 minutter før resten af eleverne.
 
Ifølge folkeskoleloven skal eleven, selvom han/hun er fritaget for idræt og bad, overvære timerne.
 
Idrætslærerne og ledelsen har vedtaget, at antal forsømmelser vil blive påtalt ved læringssamtalerne. Hvis man har tvivlsspørgsmål vedr. idræt eller ovenstående regler, er man altid velkommen til at kontakte skolen.